Privacy verklaring: De Grote Wiede

Zorgboerderij De Grote Wiede heeft als missie: het bieden van een omgeving, die bijdraagt aan
de ontwikkeling van mensen vanuit verschillende achtergronden waarbij de landbouw het
middel is. Voor hen is het gezond makend om op deze boerderij te werken en/of te wonen,
terwijl zij tegelijkertijd bijdragen aan de gemeenschap. Doordat hulpboeren en bewoners de
zorg kunnen inkopen, zorgen zij voor de continuïteit van het bedrijf.

Waarom gebruiken wij de persoonsgegevens van onze hulpboeren en bewoners?
Wij respecteren de privacy van onze bewoners en hulpboeren. Het vertrouwen dat u in ons stelt
waarderen wij zeer. Wij informeren u graag over de veiligheid en privacy van de persoonlijke
gegevens van onze bewoners en hulpboeren. De verwerking en beveiliging van persoonlijke
gegevens van onze bewoners en hulpboeren wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
uitgevoerd.
Met deze privacyverklaring maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen,
hoe wij de privacy van onze bewoners en hulpboeren beschermen, welke rechten u heeft en
onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese
verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG treedt op 25 mei 2018 in
werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het
gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Bij een aanvraag voor ‘groepsbegeleiding’ en/of ‘wonen in een kleinschalige woonvorm’ vragen
wij om de persoonsgegevens. Deze gegevens krijgen wij rechtstreeks van de betrokkenen, van
de ouders/verzorgers en, indien van toepassing, van de persoonlijk begeleider van de instelling
waar de hulpboer woont. Wij gebruiken deze gegevens om:
– De aanvraag passend af te handelen
– De zorgovereenkomst en het zorgplan zo goed mogelijk uit te voeren
– De ouders/verzorgers van de hulpboeren en bewoners te informeren
– Informatie over activiteiten van De Grote Wiede, waaronder nieuwsbrieven, te
verstrekken aan ouders/verzorgers, contactpersonen van bewoners en
hulpboeren en betreffende zorginstellingen.
– De integriteit en veiligheid van de zorgboerderij te waarborgen
– Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
– De website van De Grote Wiede te analyseren, onderhouden, beveiligen en
optimaliseren
Bij het niet verkrijgen van de noodzakelijke persoonsgegevens is een optimale uitvoering van
bovenstaande punten niet mogelijk.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden gebruikt voor de totstandkoming en
uitvoering van de zorgovereenkomst(en) en het zorgplan. De persoonsgegevens worden niet
langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als
nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en
programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheerprocedures om die informatie nauwkeurig,
actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen
toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Een formeel vastgelegd proces voor het
afhandelen van beveiligingsincidenten wordt door ons gehanteerd. Deze privacyverklaring is
van toepassing op onze webpagina, maar is niet van toepassing op internetsites van derden die
door middel van links met onze internetsite zijn verbonden.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de Wet is toegestaan en
noodzakelijk is.
U heeft recht op het volgende:
– Inzage van uw gegevens
– Rectificatie indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt
– Verwijdering van gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het
doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting
bij ons ligt de gegevens te behouden.
– Dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm
terug te krijgen, zodat u ze aan een ander kunt verstrekken.
Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas
verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.

Vragen
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy.
Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarom wij omgaan met uw
persoonsgegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@degrotewiede.nl.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u gebruik wilt maken
van één van bovenstaande rechten, dan kunt u dit melden aan info@degrotewiede.nl. Of u
stuurt een brief naar ons (zie voor adres onderaan bladzijde) . U heeft het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging en datum
Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op onze website kunt u steeds het
actuele privacy statement vinden.

Zorgboerderij De Grote Wiede, Rijnvis 46, 8077 RR Hulshorst

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 31 mei 2018